ASNAGHAS WAHYU (WAHYU YANG DATANG DARI IBLIS)

3 Mei, 2008 at 3:35 pm (2. ASNAGHAS WAHYU)

Habislah sudah masa relax dengan Mirza; kini beralih kembali
pada sepak-terjang yang menyakitkan.  Ia mengetahui bahwa
kegagalan-kegagalan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Harus ada usaha untuk menyembunyikannya dengan cara baik.
 
Satu hal yang sering terjadi, jika seorang berkata terhadap
dirinya sendiri: "Aku adalah orang terkuat," maka orang itu
sebenarnya bukan terkuat melainkan termasuk dalam kategori
orang sembarangan.  Kebetulan sekali Mirza Ghulam Ahmad
terlibat keseluruhannya dalam situasi macam orang di atas.
Ia sangat membangga-banggakan dirinya, bahkan  tuhannya
sendiri mengangkat ia pada derajat kemuliaan yang tiada
taranya.
 
Namun demikian, sejarah sangat meragukan kebenaran derajat
kemuliaannya itu.  Dan keraguan ini justru sangat tepat,
bila kita lihat sepak terjangnya yang begitu berbelit-belit.
Bahkan ia pribadi yang sangat mentah. Ia dan Ahmadiyahnya
adalah satu topengan, dimana wajah dibalik topeng itu
merupakan  contoh  figur  kepalsuan  dan  kemunafikan
semata-mata. Anehnya wajah yang disembunyikan dengan baik
itu,   dikupas   sendiri   olehnya   maupun   oleh
pengikut-pengikutnya. Pada bab-bab yang sudah, kita telah
mengetahui watak-watak  keyahudiannya.    Maka  untuk
selanjutnya kita akan mengetahui bahwa Mirza Ghulam Ahmad
maupun Ahmadiyahnya sangat menyukai watak keyahudian itu,
yaitu watak yuharrifunal kalimah an-mawadhi'ih dan watak
Judas Eskariot dalam kisah perjanjian barunya kaum Nasrani.
 
Ia  memperoleh  gelar  dari pengikut-pengikutnya berupa
sebutan: "s.a.w." atau sallalahu alaihi wasallam, satu gelar
yang lazim disampaikan pada Nabi Muhammad. Kadang-kadang
bila di Inggriskan gelar itu, maka sesudah menyebut nama
Mirza Ghulam Ahmad ditambah dibelakangnya dengan: "On Whom
be Peace and Blessing of GOD upon Him" yakni upon Mirza.1
 
Sesudah itu, tidak ada lagi orang yang bisa menyamai Mirza;
Tidak juga seorang Nabi maupun seorang Rasul. Dengan lantang
ia berkata:
 
 "Jangan kamu samakan Aku dengan siapapun, dan jangan
  siapapun disamakan dengan Aku."2
 
Kemudian Mirza menambah lagi kata-katanya:
 
 "Sesungguhnya telapak kakiku ini di atas satu menara
  yang disudahi atasnya sekalian ketinggian."3
 
Ia melanjutkan derajat ke-AKU-annya dengan berkata:
 
 "Aku lahir sebagai satu kodrat Tuhan yang berjasad. Aku
  adalah kodrat Tuhan dan ada lagi beberapa wujud yang
  jadi mazhar cermin, tempat zahir kodrat kedua. Sebab
  itu senantiasalah kamu berhimpun sambil berdoa menanti
  kodrat tuhan yang kedua itu."4
 
Siapa yang dimaksud Mirza dengan kodrat kedua itu, kurang
jelas. Mungkin itu rohul kudus dariTuhan sesudah kematian
Mirza.5 Kelihatannya mirip dengan Trinitas ummat Kristen.
 
Selanjutnya sebagai kodrat Tuhan yang berjasad, Mirza Ghulam
Ahmad masih ada padanya beberapa wujud yang lain, antara
lain tuhannya sendiri telah berkata padanya:
 
 "Wahai sang rembulan, wahai sang surya Mirza, Engkau
  dari AKU, dan Aku dari Engkau."6
 
Mirza Ghulam sangat terharu mendapat panggilan dari tuhannya
"sang rembulan dan sang surya." Perpaduan Engkau dari Aku
dan Aku dari Engkau, benar-benar telah menggambarkan satu
keadaan dimana Tuhan sangat membutuhkan Mirza serta sangat
menghormatinya. Ia mengatakan bahwaTuhan telah memanggilnya
sang rembulan oleh karena ia laksana rembulan dari sang
surya. Dan kemudian ia laksana sang surya, dan Tuhan laksana
rembulan, oleh karena dari Mirzalah bulan Tuhan itu mendapat
sinar dan akan bersinar cahaya kemenanganNya.7
 
Ternyata Mirza Ghulam Ahmad adalah bagian dari Tuhan yang
aktif dan ia juga terbikin dari Tuhannya. Berkata tuhan pada
Mirza Ghulam:
 
 "Wahai Mirza, Engkau terbikin dari Air-KU, akan tetapi
  mereka itu terbikin dari bibit yang lemah."8
 
Melihat wahyu tuhan yang hebat di atas, kaum Ahmadiyah
segera mempersiapkan jawaban bila ada serangan dari luar
yang memang sangat tidak masuk akal itu. Bagaimana bisa,
Mirza terbikin dari Air Tuhan? Ahmadiyah untuk ini menjawab:
 
 "Telah jelas bahwa wahyu-ilham, nubuwah-nubuwah dan
  sebagainya termasuk urusan mutasyabihaat, mengandung
  makna spekulatip yang dapat diartikan macam-macam.
  Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pula orang yang
  mengatakan itu. Dengan demikian kita dapat terhindar
  dari tidak memberikan tafsiran yang bertentangan dengan
  maksud orang yang mengatakan sendiri. Ini adalah kaidah
  para ahli dalam ilmu"9
 
Oleh karena itu, kata Ahmadiyah selanjutnya, marilah kita
lihat apa yang dikatakan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ia
berkata:
 
 "Yang dimaksud 'air-KU' ialah: air iman, air istiqamah,
  air taqwa, air kesetiaan, air kebenaran, air kecintaan
  pada Allah yang datang dari Dia juga. Fasyal adalah
  kepengecutan yang datang dari setan."10
 
Lebih lanjut Ahmadiyah menunjukkan contoh dalam Al-Qur'an
yang sama dengan wahyu "Air-KU" itu. Misalnya Tuhan berkata:
 
 "Khuliqal insaanu rnin 'ajal-artinya: manusia itu
  dijadikan dari kecepatan. (surah Anbiya 37) dan ayat:
  Khalaqakum min dhu'fin: kamu telah dijadikan dari
  kelemahan. (surah Rum 54). Benarkah manusia itu
  dijadikan dari kecepatan? benarkah ,manusia dijadikan
  dari kelemahan? Jelaslah bahwa wahyu itu mengandung
  isti'arah yaitu kiasan."11
 
Demikian penjelasan kaum Ahmadiyah dalam rangka menafsirkan
wahyu "Air-KU" yang menakjubkan itu. Secara sepintas lalu,
mungkin alam pikiran bisa menerima cara pembelaan kaum
Ahmadiyah itu, termasuk ucapan isti'arah Mirza. Akan tetapi
sejarah nabi India dan pengikut-pengikutnya itu  tidak
bermaksud beristi'arah atau berkias. Sebab meskipun pada
kenyataannya ada tulisan-tulisan Mirza  sendiri  maupun
tulisan pengikut-pengikutnya yang segera mengatasi atau
membela maupun menafsirkan ucapan-ucapan Mirza-Ghulam yang
keliwat  batas  itu,  namun  pada  hakikatnya  karena
faktor-faktor tertentu, mereka tidak dapat menyembunyikan
figur yang sebenarnya dari nabi India itu.
 
Faktor yang pertama ialah, cara atau macam contoh-contoh
yang dikemukakan mereka itu serba terlanjur, tergelincir dan
blunder. Faktor yang kedua, dan inilah faktor yang terutama,
ialah, terletak pada sang nabi India itu sendiri. Antara
lain, faktor kejiwaannya, faktor kondisi tubuhnya dan faktor
sejarah yang terjadi disekelilingnya maupun yang terjadi
sebelum ia muncul dengan seribu satu macam pangkat itu.
 
Allah s.w.t. berfirman dalam Al-Qur'an, surah At-Thaariq
ayat 5 dan 6, bahwa manusia dijadikan dari air yang
terpencar. ("khuliqa min main- dzaafiq") surah Al-Mursalaat
ayat 20, bahwa manusia dijadikan dari air yang kotor. ("Alam
nakhluqum min main mahiin?"). Itulah "air" kejadian manusia
yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Jelas bahwa mereka
itu ("wa hum" dijadikan dari-min maa'in dzafiq, wa hum min
maain mahiin, wa hum min fasyal).
 
Sedangkan wahyu Tuhan pada Mirza Ghulam Ahmad bahwa ia
terbikin dari "airTuhan" hanyalah satu kiasan semata?!
Terserah bila itu hendak dipaksakan menjadi satu kias. Namun
yang jelas itu bukan hanya satu kias belaka; melainkan juga
satu bukti betapa tingginya derajat Mirza  pada  sisi
tuhannya.
 
Contoh kedua yang dikemukakan Ahmadiyah yaitu: ayat 54 surah
Rum, kamu dijadikan dari  kelemahan,  "khalaqakum  min
dhu'fin." Ayat ini sebenarnya masih panjang, tapi Ahmadiyah
hanya mengambil sepotong ayat saja. Kembali pada hobby
mereka lagi. Padahal lengkapnya ayat itu berbunyi:
 
 "Allah menjadikan kamu dari lemah (min dha'fin, bukan
  dhu'fin), kemudian sesudah lemah itu kamu dijadikan
  kuat, dan sesudah kuat itu kamu balik lagi menjadi
  lemah dan tua. Dia menjadikan apa yang dikehendakiNya.
  Dia mengetahui lagi Kuasa."
 
Jelas bahwa Ahmadiyah  terang-terangan:  memotong  ayat
Al-Qur'an, merobah dha'fin menjadi dhu'fin, mengartikan
lemah dengan arti kias, padahal lemah di situ adalah arti
yang sebenarnya. Satu perbuatan blunder !
 
Contoh ketiga yang dikemukakan Ahmadiyah yaitu ayat 249 dari
surah Al-Baqarah. Ayat tersebut dikutip sebagai berikut:
 
 "Faman syariba minhu fa-laisa minni. Diartikan oleh
  Ahmadiyah, siapa yang minum daripadanya (air-sungai)
  dia bukan daripada-KU." Ahmadiyah langsung bertanya:
  "Apakah ini berarti bahwa orang yang tidak minum air
  sungai itu dia dari Tuhan? Ini senada dengan ilham
  hazrat Ahmad di atas (anta min maina-pen.)12
 
Ayat 249 suratul Baqarah di atas pernah kami kutip dalam bab
ketiga,  ketika  membahas  watak-watak ke-yahudian kaum
Ahmadiyah. Ayat tersebut sebenarnya masih panjang, tetapi
pihak Ahmadiyah hanya mengambil sepotong saja. Kembali pada
hobby mereka lagi, yuharrifunal kalimah  an-mawadhi'ih.
Padahal lengkapnya ayat ini berbunyi:
 
 "Maka ketika Thalut keluar membawa tentaranya, ia
  berkata: Sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan suatu
  sungai. Maka siapa di antara kamu yang meminum airnya
  bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada merasakan
  airnya kecuali orang yang hanya menciduk seciduk
  tangan, maka ia adalah pengikutku."
 
Itulah  arti yang  sebenarnya  sesuai  dengan  sejarah
terjadinya peristiwa itu. Bukan diartikan seperti kehendak
kaum Ahmadiyah bahwa yang minum air dari sungai itu bukan
daripada-KU  (yakni  TUHAN).  Jelas  bahwa  Ahmadiyah
terang-terangan  berbuat:  memotong  ayat  Al-Qur'an,
mengaburkan sejarah yang difirmankan oleh Allah, merobah
makna yang sebenarnya dengan makna kiasan. Suatu perbuatan
blunder! Dari faktor pertama ini saja, sudah lebih dari
cukup bagi sejarah untuk memberi merek abadi pada kaum Mirza
Ghulam Ahmad sebagai kaum Musailimah pendusta dan sekaligus
sebagai kaum Yahudi India.
 
Lebih-lebih faktor kedua, Mirza Ghulam dan kaumnya akan
telanjang bulat di atas panggung sejarah mempertontonkan
segala  kemunafikannya.  Mirza  Ghulam  Ahmad  terlalu
membesar-besarkan  dirinya, ataukah tuhannya yang sudah
terlalu menyanjung-nyanjung Mirza? Perhatikanlah bagaimana
Tuhan berkata tentang Mirza:
 
 "Ya Ahmad, Allah memberkahimu" ('ya Ahmad barakallah
  fika')13
  
 "Ya Ahmad, nama-Mu bisa sempurna, tapi nama-Ku tidak
  bisa sempurna." ('ya Ahmad yutimmu ismuka, wa la
  yutimmu ismii')14
  
 "Wahai Ahmadku, kebahagiaan untukmu." ('busyra laka ya
  Ahmadii')15
  
 "Wahai Ahmadku, Engkaulah tempat keperluanku, dan
  Engkau beserta Aku." ('ya Ahmadi Anta muraadi wa
  ma'ii.')16
 
Demikian beberapa kali tuhan memanggil Ahmad, sebagai pujian
serta sanjungan yang tak habis-habisnya. Nama Mirza Ghulam
Ahmad bisa "sempurna" kata tuhan, tetapi nama tuhan sendiri
"tidak bisa sempurna." Satu hal yang luar-biasa, betapa
urgentnya nama nabi India itu bagi tuhannya.
 
Bagaimana penjelasan Ahmadiyah tentang wahyu di atas, apakah
kira-kira tidak keliru atau salah cetak? Bagi Ahmadiyah,
karena itu adalah wahyuTuhan maka tidak ada yang keliru atau
salah cetak. Bahkan penjelasan dari wahyu yang luarbiasa itu
diberikan oleh Mirza Ghulam sendiri. Ia mengatakan bahwa
wahyu "namamu bisa sempurna" itu artinya: bahwa ia (Mirza)
akan mati dan pujian baginya akan habis pula. Kemudian
dengan wahyu: "Nama-KU tidak bisa sempurna" diartikan oleh
Mirza,  bahwa,  puji-pujian  bagi  Allah  tidak  akan
habis-habisnya.17
 
Penjelasan Mirza Ghulam tersebut bertolak belakang dengan
wahyu Tuhan yang ia terima. Bagaimana bisa demikian, namamu
bisa sempurna, diartikan tidak sempurna, mati dan habis.
Sedangkan, nama-KU tidak bisa sempurna, diartikan sempurna
dan kekal? Blunder lagi, bukan?!
 
Meskipun demikian tuhan membutuhkan Mirza Ghulam. Bahkan
lebih dari kebutuhan, ia menjadi pilihan bagi tuhannya.
Untuk iniTuhan berkata pada Mirza:
 
 "Engkau Mirza terpandang di hadirat-Ku, AKU pilih
  engkau bagi Diri-KU." ('wa Anta wajiihun fi hadhroti
  ikhtartuka li nafsii')18
  
 "Engkau kepada-KU hai Mirza, di suatu martabat yang
  tidal: diketahui oleh manusia." (wa Anta minni
  bimanzilatin la ya'lamuhal khalq)19
  
 "Allah memujimu dari Arasy-Nya." (yahmadukallah min
  arsyihi)20
  
 "AKU Allah memujimu dan menyampaikan salam sejahtera
  padamu." (nahmaduka wa nushalli)21
  
 "AKU banyak menyampaikan salam padamu." (Alaika salaam
  katsir minni)22
  
 "Ya nabi Allah, tadinya AKU tidak kenal padamu." (ya
  nabiallah kuntu la a'rifuka)23
  
 "Wahai gunung-gunung dan burung-burung! ingatlah AKU
  bersama Dia dengan perasaaan asyik dan terharu." (ya
  jibaalu awwibii ma'ahu wath-thair)24
  
 "Engkau beserta AKU dan AKU beserta Engkau, rahasiamu
  itu adalah rahasia-KU." (Anta ma'i wa Ana ma'aka'
  sirruka sirri)25
 
Demikian limpahan puji dari tuhan pada Mirza Ghulam Ahmad.
Karenanya  tidak  aneh  kalau  Mirza  Ghulam  berani
memperlihatkan segala sepak terjangnya bahkan kalau perlu ia
marah  dan marah sekali. Sebab kemarahan Mirza adalah
kemarahan Tuhannya. Berkata Tuhan pada Mirza:
 
 "Bila Engkau marah, AKU-pun marah juga, dan bila Engkau
  suka pada seseorang, AKU-pun juga suka padanya." (idzha
  ghadibta ghadibtu wa kullama ahbabta ahbabtu)26
 
Keberanian Mirza lebih galak lagi, tatkala Tuhan memberi
kabar wahyu padanya:
 
 "Bersamamu wahai Mirza,' tentara di langit dan di
  bumi." (wa ma'aka jundus samaawati wal aradhiin)27
 
Kemudian Tuhan memberi satu jaminan pada Mirza bahwa tidak
akan ada siksaan bila di suatu tempat ada Mirza Ghulam
Ahmad. Tuhan Mirza berkata:
 
 "Dan sesungguhnya Allah tidak akan mendatangkan adzab
  pada mereka jika engkau berada di tengah-tengah
  mereka." (ma kanallahu liyuadzdzibahum wa Anta fihim)28
  
 "Aku besertamu, beserta keluargamu dan beserta
  orang-orang yang mencintaimu." (inni ma'aka wa ma'a
  ahlika kullu man ahabbaka)29
  
 "Siapa yang datang padamu, maka ia telah datang
  pada-KU." (man ja'aka ja'ani)30
  
 "Allah memujimu dan mengangkatmu pada derajat yang
  tinggi." (sabbahakallahu wa rafa'aka)31
  
 "Jika tidak karena Engkau ya Mirza, AKU tidak jadikan
  Alam ini." (Lau laka lama khalaqtul aflaaka)32
 
Bukan main, tidak dijadikan alam kalau tidak karena Mirza
Ghulam Ahmad! Alangkah hebat kedudukan Mirza. Apakah lagi
yang kurang untuk ditambahkan untuk mempertinggi derajat
Mirza Ghulam di sisi tuhannya? Tentu saja hal itu masih
kurang, kata Mirza dan Ahmadiyahnya. Bahkan itu masih jauh
daripada derajat yang diperoleh Mirza Ghulam Ahmad.
 
Wahyu-wahyu yang lebih hebat lagi turun melimpah pada Mirza
Ghulam dari tuhannya. Ia selalu berhubungan denganTuhan.
Kadang-kadang  Tuhan  turun  untuk memujinya, dan pada
saat-saat yang sangat luar biasa, Mirza Ghulam naik menemui
tuhannya. Situasi kerohanian yang tiada tara bandingannya
itu, bagi sejarah Islam hampir-hampir  dilupakan  atau
dilewati begitu saja. Mungkin satu hal yang pasti mengapa
sejarah tidak ambil pusing dengan peristiwa "orang Qadian"
itu, ialah bahwa Mirza Ghulam Ahmad disebabkan faktor-faktor
yang sudah disebutkan terdahulu,  bukan  seorang  yang
kelimpahan  wahyu  dari tuhan, melainkan ia memperoleh
wahyu-wahyu iblis. Dan memang itulah kenyataannya.
 
Catatan kaki:
 1 Mirza Bashir Ahmad, Durr-i-Manthur, Rabwah Ahmadiyya
  Muslim Foreign Mission Office, 1960, hal.1 - juga lihat
  Khutbatul Ilhamiyah hal. muka dan Tukhfah Bagdad, hal.
  muka.
 2 Mirza Ghulam Ahmad, Khutbah ilhamiyah, hal. 6 (La
  tagisuni Bii Ahadin Wala Ahadin Bii.)
 3 Mirza Ghulam Ahmad, Khutbah lihamiyah, hal. 10 (Wa
  inna qadami hadihi ala Manaratin khutima Alaihi kullu
  rif'atinn).
 4 Mirza Ghulam Ahmad, Al-Wasiyat, terjemah A. Wahid
  H.A. Jakarta Neraca Trading Company, 1949, hal. l2.
 5 Mirza Ghulam Ahmad, Al-Wasiyat, hal. 13.
 6 Mirza Ghulam Ahmad, Fountain of Christianity, Rabwah
  m.f.m.o., 1961, hal. 45: dan - Istifta hal. 80: (ya
  qamar ya syamsu Anta mimu wa Ana minka).
 7 Mirza Ghulam Ahmad, Fountain of Christianity, hal.
  45: (that God made me first, the moon for I came like
  the moon from the real sun, and, then, He became the
  Moon; for, through me shone and will shine, the light
  of His Glory.)
 8 Saleh A. Nahdi, Ahmadiyah membantah tuduhan Wahid
  Bakry, hal. 37.
 9 Saleh A. Nahdi, Ahmadiyah membantah tuduhan Wahid
  Bakry, hal. 37.
10 Saleh A. Nahdi, Ahmadiyah membantah tuduhan Wahid
  Bakry, hal. 37.
11 Saleh A. Nahdi, Ahmadiyah membantah tuduhan Wahid
  Bakry, hal. 38.
12 Saleh A. Nahdi, Ahmadiyah membantah tuduhan Wahid
  Bakry, hal. 38.
13 Mirza Ghulam Ahmad, Tukhfah Bagdad, hal. 21.
14 Mirza Ghulam Ahmad, Tukhfah Bagdad, hal. 25.
15 Mirza Ghulam Ahmad, Tukhfah Bagdad, hal. 23.
16 Mirza Ghulam Ahmad, Tukhfah Bagdad, hal. 23.
17 Analyst, Facts about Ahmadiyya Movement, hal. 29.
18 Mirza G.A., Tukhfah Bagdad, hal. 26 dan M.G.A.,
  Alwasiyat, hal. 40.
19 M.G.A., Alwasiyat, hal. 40, dan Tukhfah Bagdad, hal. 26.
20 Mirza Ghulam Ahmad, Tukhfah Bagdad, hal. 25.
21 Mirza Ghulam Ahmad, Tukhfah Bagdad, hal. 25.
22 M.G.A. Al-Istifta, hal, 86.
23 M.G.A., Istiftha, hal. 86.
24 M.G.A., Al-Wasiyat, hal. 42.
25 Mirza Ghulam Ahmad, Tukhfah Bagdad, hal. 30.
26 M.G.A., Al-Wasiyat, hal. 41.
27 Mirza Ghulam Ahmad, Tukhfah Bagdad, hal. 26.
28 M.G.A., Istifta, hal. 85.
29 M.G.A., Istifta, hal. 85.
30 M.G.A., Istifta, hal. 84.
31 M.G.A., Istifta, hal. 85.
32 M.G.A., Al-Istifta, hal, 86.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: