3 Mei, 2008 at 2:30 pm (3. DEMAGOOG QADIANI1)

Bukan itu saja yang dipakai oleh Ahmadiyah untuk meluruskan
jalan buat kenabian Mirza Ghulam Ahmad, melainkan juga
mereka menggunakan dalil-dalil  Al-Qur'an  dan  Hadits.
Mula-mula Ahmadiyah berkata dengan lantangnya:
 
 "Sekarang kita lihat arti khataman Nabiyin menurut
  pengertian Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Apakah beliau
  memahaminya, dalam arti tidak akan ada lagi Nabi
  sesudah beliau."2
 
Apakah beliau memahaminya, benarkah kalimat itu dipakai dan
ditujukan pada Nabi Muhammad?! Kiranya Ahmadiyah telah
melakukan keasalahan, ceroboh dan kurang-ajar dalam bahasa
dan akhlak terhadap Nabi.
 
Sebelum sampai pada ucapan-ucapan Nabi sendiri, marilah kita
lihat bagaimana Ahmadiyah mengutip dari ucapan Aisyah,
isteri Nabi Muhammad s.a.w.:
 
 "Katakanlah Rasulullah itu khataman Nabiyin, tapi
  jangan dikatakan tidak akan ada Nabi sesudah beliau."3
 
Sungguh menggembirakan bahwa Ahmadiyah memperoleh landasan
berpijak yang kuat daripada ucapan isteri Nabi itu. Dengan
ucapan Aisyah itu, maka pintu kenabian sesudah Nabi Muhammad
terbuka  lebar-lebar.  Sudah tentu para pengikut Mirza
menyambut gembira ucapan Aisyah itu.  Sekiranya  perlu
menambah maka tambahkanlah ucapan-ucapan dari isteri-isteri
Nabi yang lain. Katakan juga bahwa Hafsah, Ummi Salamah
berkata seperti apa yang dikatakan Aisyah itu. Tentu saja
sangat lemah ucapan-ucapan demikian untuk dipakai menjadi
dasar.
 
Apakah  beliau memahaminya? Seperti apa yang dikatakan
Ahmadiyah terhadap Nabi Muhammad s.a.w. demikian Ahmadiyah
mulai menggunakan Hadits-hadits untuk kepentingan. Mirza
Ghulam. Lima tahun sesudah turunnya ayat khataman Nabiyin,
demikian Ahmadiyah berkata, putera Nabi s.a.w. yang bernama
Ibrahim wafat. Dalam hubungannya dengan wafatnya putera
beliau ini, Nabi Muhammad s.a.w . bersabda:
 
 "Sekiranya dia (Ibrahim) terus hidup niscaya dia
  menjadi seorang Nabi yang benar. (Ibnu Majah)."4
 
Dari sabda Nabi tersebut di atas nyatalah pengertian Nabi
kita yang sebenarnya, pengertian yang tidak membenarkan
faham bahwa khataman Nabiyin berarti penutup Nabi-nabi.
Lebih jelas lagi Ahmadiyah mengatakan, bahwa sekiranya
Rasulullah berpengertian tidak akan ada Nabi lagi sesudah
beliau, niscaya tidak beliau katakan yang tersebut di atas.5
 
Ahmadiyah mengutip hadits tersebut dari ibn Majah jilid satu
halaman 234, yang  kedudukannya  tanpa  menyebut-nyebut
sanadnya. Sedangkan kata "sekiranya" itu memberi arti "tidak
mungkin terjadi" sebab sekiranya Ibrahim hidup, padahal ia
telah wafat. Anehnya, sesudah seribu tahun lebih dari
kewafatan putera Rasulullah s.a.w. itu, ada seorang yang
berambisi mengambil-alih kesempatan yang mungkin ada pada
Ibrahim untuk menjadi Nabi, yakni Mirza Ghulam Ahmad.
 
Oleh karena segala kemungkinan adanya Nabi baru tidak akan
pernah ada dan tidak akan ada samasekali, bersabda Nabi
Muhammad:
 
 "Kalau sekiranya ada Nabi sesudahku, maka Umarlah dia"
  (Masnad ibn Hambal Umar bin Khattab masih hidup tatkala
  Nabi Muhammad s.a.w. mengucapkan ucapan beliau
  tersebut. Dan tatkala beliau s.a.w. telah lama pergi,
  Umar masih ada, namun beliau hanyalah seorang Khalifah.
  Ini bertepatan dengan sabda Rasul:
  
 "Adapun bani Israil itu terpimpin oleh Nabi-nabi. Tiap
  seorang Nabi wafat maka datanglah Nabi yang lain
  mengikutinya. Dan sesungguhnya sesudah saya tidak akan
  ada Nabi, melainkan Khalifah." (Ibn Hambal, Muslim, Ibn
  Majah)
 
Akan tetapi ambisi yang meluap-luap itu tidak memungkinkan
Mirza Ghulam mundur selangkah saja untuk membuang titel
kenabiannya. Juga ia tidak akan berkompromi pada siapa saja
untuk  meninggalkan  kerasulannya,  keyesusannya,  dan
kemahdiannya .
 
Saya ini Nabi, kata Mirza Ghulam Ahmad, dan saya bukan nabi
palsu!  Sebab  nabi  palsu sudah diberi definisi oleh
Ahmadiyah, ialah, bahwa hidupnya singkat tidak lebih dari 23
tahun, setelah mana ia dan pengikut-pengikutnya hapus dari
muka bumi dengan tiada meninggalkan bekas, mereka tidak
memperoleh bantuan Tuhan.6
 
Dan kelahuilah bahwa Mirza Ghulam Ahmad hidup lebih dari 23
tahun. Untuk ini Ahmadiyah berkata:
 
 "Beliau hidup lebih dari 23 tahun setelah menerima
  wahyu dari pada Allah Ta'ala dan mengaku utusanNya.
  Orang yang mengaku terima wahyu dari Allah Ta'ala dan
  disiarkannya dengan pengakuannya sebagai utusan
  daripada Allah Ta'ala dan dia hidup 23 tahun atau
  lebih, maka (Qur'an mensahkan dakwanya. (seperti
  tersebut di dalam surat Al-Haqqah: 45-47)"7
 
Menarik buat ditelaah, bahwa Ahmadiyah menggunakan limit
waktu 23 tahun, atau lebih untuk kebenaran suatu pendakwaan
kenabian sesudah Nabi Muhammad s.a.w. Bahkan Al-Qur'an yang
mensahkan kenabian baru itu seperti tersebut dalam surah
Al-Haqqah ayat 45-47. Padahal isi ayat itu tidak ada
hubungannya dengan pengesahan sesuatu kenabian baru. Ayat
dari Al-Haqqah itu terjemahnya sebagai berikut:
 
 "Sebab itu biarkanlah Aku (menyiksa) orang-orang yang
  mendustakan perkataan ini (Qur'an). Nanti akan Kami
  turunkan (siksaan) kepada mereka sedikit demi sedikit,
  sedang mereka tiada tahu. Aku beri mereka tempo,
  sungguh tipu muslihatKu (siksaanKu) amat kuat. Bahkan
  adakah engkau (ya Muhammad) meminta upah kepada mereka
  lalu mereka merasa keberatan membayarnya? Atau adakah
  di sisi mereka (ilmu) ghaib, lalu mereka
  menuliskannya?"
 
Jelas ayat-ayat tersebut tidak mempunyai  kaitan  atau
hubungan apa-apa dengan dakwaan nabi baru sesudah ke-Nabian
Muhammad s.a.w.
 
Adapun alasan limit waktu yang dipakai Ahmadiyah yakni 23
tahun itu, adalah masa yang telah dilalui oleh perjuangan
Rasulullah s.a.w. Jika 23 tahun tersebut diterapkan oleh
Ahmadiyah pada Mirza Ghulam Ahmad, maka sungguh kelihatan
bahwa pegangan yang demikian itu adalah lucu. Andaikata ada
orang mengaku Nabi sesudah kenabian Muhammad s.a.w., dan ia
hidup lebih dari limapuluh tahun, menyiarkan kenabiannya dan
matinya tidak terbunuh, maka kenabiannya itu tetap sebagai
satu  kepalsuan.  Abad-abad  terakhir  ini  banyak
kepalsuan-kepalsuan  bertahan berpuluh-puluh tahun bukan
karena kebetulan saja, melainkan karena keorganisasiannya
yang rapi dan landasan hidupnya yang kuat serta tameng
pelindungnya yang ampuh.
 
Adalah satu contoh seperti Ahmadiyah ini yang  datang
menyusup-nyusup   ke   dalam  tubuh  Islam  dengan
merangkak-rangkak kemudian tegak dan mulai berbicara lantang
bahwa  ialah  yang  mewarisi kesejatian agama, membawa
ajaran-ajaran yang kacau dan mengacaukan ketenangan iman
ummat Islam, mendakwa diri dengan seribu macam pangkat,
nama, keturunan, tingkah-laku, merupakan contoh yang bisa
diidentikkan dengan kelakuan-kelakuan biadab, penghinaan
maupun maki-makian yang keji terhadap pribadi Nabi Muhammad
s.a.w. perusakan mesjid-mesjid, pembunuhan biadab pada ummat
Muhammad, penghinaan kepada Allah, syirik, anti Tuhan, anti
Agama, dimana mereka itu hidup lebih dari duapuluh tahun.
Jika sekiranya Tuhan telah membinasakan nabi-nabi palsu maka
seharusnyalah Tuhan juga membinasakan kejahatan-kejahatan di
atas. Kedua-duanya tidak berbeda bahkan sejalan!
 
Kembali kita pada persoalan-persoalan Ahmadiyah  dimana
disajikan berbagai dalil guna menguatkan kenabian Mirza
Ghulam Ahmad, maka sampailah kita  pada  ucapan-ucapan
tokoh-tokoh Ahmadiyah, antara lain Bashiruddin Mahmud Ahmad,
putera Mirza Ghulam Ahmad itu berkata:
 
 "Dan beliau s.a.w., sahkan kebenarannya semuanya
  Nabi-nabi baik yang dahulu baik yang akan datang."8
 
Maknanya Nabi Muhammad telah mensahkan kebenaran Nabi-nabi,
baik yang datang sebelum beliau maupun Nabi-nabi yang datang
sesudah beliau. Jika yang dimaksud oleh Bashiruddin bahwa
sesudah Nabi Muhammad ada Nabi seorang saja yang disahkan,
maka itulah sebenarnya yang menjadi tujuannya dan tujuan
Ahmadiyah. Akan tetapi kenyataan dari ucapan Bashir itu
tidak demikian, sebab ia mengatakan nabi-nabi yang berarti
banyak Nabi.
 
Bukan begitu, tukas Ahmadiyah, melainkan banyak Nabi sebelum
Nabi Muhammad dan hanya satu Nabi sesudah beliau. Itu
hanyalah tergelincir pena atau keliru cetak. Maka untuk
sejenak kesalahan ucapan Bashir itu kita lampaui saja.
Baiknya melihat keterangan-keterangan atau dalil-dalil lain
seperti yang diucapkan tokoh-tokoh  Ahmadiyah  lainnya.
Berkata Ahmadiyah:
 
 "Bahwa Nabi sesudah Nabi Muhammad itu kita akui ada dan
  seterusnya akan ada."9
 
Muncul lagi Kata-kata "dan seterusnya akan ada"  yang
tentunya mengandung arti akan berdatangan Nabi-nabi sesudah
Nabi Muhammad, bukan begitu? Dimana dan siapa-siapa mereka
gerangan Nabi-nabi sesudah Nabi Muhammad yang disahkan itu?
Bashiruddin tampil kemudian dengan memamerkan  beberapa
Nabi-nabi akan tetapi sayangnya mereka Nabi-nabi palsu
belaka, yaitu Musailamah, Aswad Al-Ansi, Syajjah Al-Kahinah,
Abdullatif,  Maulawi  Muhammad Jar, Zahiruddin Abdullah
Timapuri, dan Nabi Bux.10 Tentu saja  bagi  Ahmadiyah
kedudukan Mirza Ghulam Ahmad tidak berada diantara Nabi-nabi
palsu itu. Lantas dimana dan siapa Nabi-nabi sah yang
seterusnya akan ada itu? Jika memang dicukupkan satu orang
saja menjadi Nabi dan "seterusnya akan ada" itu ternyata
menjadi seterusnya tidak akan ada, maka Ahmadiyah sewajarnya
menjelaskan bahwa hal itu kebetulan juga salah cetak atau
tergelincir lidah. Satu-dua kali keliru tidak apa-apa akan
tetapi berulang-ulang salah, adalah memalukan sekali.
 
Meskipun demikian, ternyata Ahmadiyah tidak  kehilangan
langkah buat menutup-nutupi kesalahannya, sebab kemudian
Ahmadiyah berkata, bahwa adanya Nabi sesudah Nabi India
Mirza Ghulam Ahmad, bisa saja dan mungkin, bila Tuhan
menghendaki.11 Ahmadiyah masih memberi kesempatan, tentu
saja bila Tuhan menghendaki, adanya Nabi pengganti Mirza
Ghulam. Sikap lunaknya ini ternyata membelakangi sikapnya
yang  lain.  Ahmadiyah masih menggoreskan kedalam hati
pengikut-pengikutnya satu kebulatan iman bahwa Tuhan hanya
akan mengutus satu Nabi saja sesudah kenabian Muhammad
s.a.w. Cukup dan selesai dengan kenabian Mirza  saja.
Ahmadiyah berkata:
 
 "Didalam ummat Rasulullah yang mengikuti jejak beliau
  memperoleh berkah ribuan hingga mendapat kedudukan
  wali. Tetapi satu orang ada yang menjadi ummati dan
  juga menjadi Nabi."12
 
Satu orang cukup dengan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi,
yang lain wali-wali.
 
Catatan kaki:
 1 Demagoog Qadiani ialah seorang pembohong dari Qadian
  yakni Mirza Ghulam.
 2 lih. Saleh A.Nahdi, Soal Jawab Ahmadiyah I, hal. 10
 3 lih.M.Ahmad Nuruddin, Masalah Kenabian,
  Wisma Damai Bandung, 1967, hal. 12: (qulu innahu khatamul
  ambiya'i wa la taqulu la nabiyya ba'dahu) 19).
 4 lih. Saleh A.Nahdi, Soal Jawab Ahmadiyah I, hal. 10
 5 lih: Saleh A.Nahdi, Selayang Pandang Ahmadiyah, hal. 36.
 6 lih: Saleh A.Nahdi, Selayang Pandang Ahmadiyah, hal. 46.
 7 lih: sayyid Shah Muhammad, Menyingkap Keraguan, Jakarta,
  Jemaat Ahmadiyah Indonesia, tahun tidak ada, hal. 18.
 8 lih. Bashirudin Mahmud Ahmad, jasa-jasa Imam Mahdi,
  hal. (e)
 9 lih: M. Ahmad Nuruddin, Masalah Kenabian, hal. 16.
10 lih: Bashiruddin Mahmud Ahmad, Jasa-jasa Imam Mahdi,
  hal. 15.
11 lih: Syafi R. Batuah, Ahmadiyah Apa dan Mengapa? hal. 6
12 lih: Saleh A. Nahdi, Mengapa dua Ahmadiyah? Jogyakarta,
  1966, hal. 19.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: