3 Mei, 2008 at 1:47 pm (2. IA TELAH DIFIRMANKAN)

Maka apa yang telah dilakukan Mirza Ghulam Ahmad dan
Ahmadiyahnya mendominir hadits demi kepentingan memperoleh
pegangan guna memperkuat dirinya, akan selalu dijumpai dalam
setiap  obrolan Ahmadiyah. Sampai-sampai pada ayat-ayat
Al-Quran, tidak terlepas dari pemakaian Mirza Ghulam menurut
cara  dan  selera mereka. Jelasnya, menggxunakan dasar
Al-Qur'an dan Hadits untuk mengukuhkan pegangan dengan jalan
mengartikan dan mentafsirkan menurut kepentingan dan selera
mereka, adalah watak khas serta hobby yang menyolok yang
dimiliki Mirza Ghulam Ahmad, puteranya, pengikut-pengikutnya
maupun  alirannya.  Kitab-kitab  mereka  sendiri  yang
membuktikan ciri-ciri khas itu.
 
Beralih kini pada urutan yang ketiga atau yang terakhir dari
nama pendiri Ahmadiyah, yakni nama AHMAD, maka untuk nama
inilah, Mirza Ghulam, puteranya dan alirannya telah membuat
suatu surprise yang tidak tanggung-tanggung, menarik dan
istimewa:  Jauh dari pada nama Mirza, nama AHMAD ini
merupakan kebanggaan bagi  yang  empunya  maupun  bagi
pengikut-pengikutnya. Menurut puteranya, Bashiruddin Mahmud
Ahmad, bahwa acapkali beliau (Mirza) suka menggunakan nama
Ahmad bagi diri beliau secara ringkas. Maka waktu menerima
bai'at dari orang-orarg beliau hanya memakai nama Ahmad.
 
Dalam ilham-ilham acapkali Allah s.w.t. suka memanggil
kepada beliau dengan nama Ahmad juga.1
 
Bagaimana dengan yang empunya nama, Mirza Ghulam? Dengan
perasaan bangga akan namanya, ia berkata:
 
 "Bahwasanya Allah sendirilah yang memberi nama Ahmad,
  padaku, ini sebagai pujian untukku di bumi serta di
  langit."2
 
Mau apa lagi? Kalau Tuhan yang memberi nama padanya, maka
jangan ada orang yang mencoba-coba untuk meragukannya.
 
Hanya sayang masih ada kekurangan dari ucapan-ucapan Mirza
di atas. Ia maupun Ahmadiyahnya tidak pernah menceriterakan
bagaimana  cara  Tuhan  memberi  nama  Ahmad  itu.
Setidak-tidaknya ayah Mirza Ghulam ataupun kakeknya, pernah
kedatangan ilham atau dapat mimpi atau bagaimana saja, dari
Tuhan Mirza berkenaan dengan nama Ahmadnya.
 
Kendatipun kisah atau cerita pemberian nama itu tidak ada,
namun itu tidak berarti bahwa pemberian nama dari Tuhan
tersebut, tidak mempunyai bukti. Justru yang paling berkesan
serta meyakinkan, dibuktikan dengan tandas oleh Mirza Ghulam
Ahmad dan alirannya.
 
Adapun bukti yang ditunjukkan itu bukan terjadi  pada
saat-saat Mirza Ghulam dilahirkan, melainkan pada saat-saat
Nabi Muhammad s.a.w. menerima wahyu. Jelasnya, 1200 tahun
sebelum kelahiran Mirza Ghulam Ahmad, nama AHMAD yang
dimilikinya itu, sudah disebut-sebut Tuhan dalam KitabNya,
Al-Qur'an Al-Karim pada surah As-Shaf ayat.6, sebagai AHMAD
yang DIJANJIKAN.3
 
Lebih serius lagi dari pada ulasan Ahmadiyah ialah, bahwa
pangkat yang terdapat pada nama Ahmad dalam surah As-Shaf
itu, yakni pangkat Rasul, adalah juga milik Mirza Ghulam;
berkata Ahmaddyah:
 
 "Jika orang benar-benar meniliti maksud Al-Qur'an itu
  (surah 61:6 tadi) maka akan mengetahui, bahwa yang
  dimaksud dengan nama AHMAD bukanlah Nabi Muhammad saw.
  tetapi seorang RASUL yang diturunkan Allah swt. pada
  akhir zaman sekarang ini. Bagi kami ialah: Hazrat
  (Mirza Ghulam) AHMAD Al-Qadiani."4
 
Demikian tafsir dan makna surah Ash-Shaf ayat 6 yang diolah
oleh Mirza Ghulam dan Ahmadiyahnya. Akhirnya dengan ucapan
yang meyakinkan, Ahmadiyah dengan lantang berkata:
 
 "Dengan demikian jelaslah, bahwa yang dimaksud Rasul
  Ahmad dalam surah Ash-Shaf ayat 6 tersebut, adalah
  pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
  a.s."5
 
Inilah dia,  obrolan-obrolan  Mirza  Ghulam  dan  para
pengikutnya;  mereka  seringkali menonjolkan watak-watak
Yahudinya dengan Yuharrifu nal kalimah an-mawadi'ih, bermain
sulap,  awut-awutan,  tamak  didalam mengartikan maupun
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadits.
 
Alasan-alasan yang digunakan Ahmadiyah untuk menguasai nama
Ahmad dalam surah As-Shaf itu, seolah-olah kelihatannya
masuk akal; akan tetapi kalau diteliti dengan seksama, maka
mereka hanya memaksakan agar makna maupun tafsir dari ayat 6
surah As-Shaf itu, dikhususkan pada Mirza Ghulam Ahmad saja.
Dengan kata lain, Ahmadiyah menafsirkan maupun rnengartikan
ayat-ayat Al-Qur'an, menurut jalan pikiran mereka  dan
menurut kepentingan mereka. Sebagai alasan mengapa ayat 6
Ash-Shaf itu untuk Mirza, Ahmadiyah berkata:
 
 "Memang dalam Al-Quran surah 61:6 tertulis nama Ahmad.
  Tidak mungkin nama itu digunakan bagi Nabi Muhammati
  saw. karena disitu tertulis tanda-landa dan
  kejadian-kejadian yang lain, terangnya seperti di bawah
  ini:
 
1. Wa huwa yud'a ilal Islam = dan dia (Ahmad) dipanggil
  (oleh orang-orang yang mengaku dirinya Islam) supaya
  kembali kepada agama Islam. Mengapa demikian? Mereka
  menganggap bahwa Hazrat Ahmad a.s. itu sudah
  kafir-nauzubillah-, disebabkan mengaku dirinya sebagai
  nabi. Marilah kita perhatikan: Nabi Muhammad saw.
  berkewajiban memanggil ummat dunia kepada Islam (lih
  61:8) tetapi pada ayat tersebut malah mereka itulah
  (baca: ummat Islam) yang memanggil Ahmad, supaya
  kembali kepada Islam.
  
2. Yuriduna li yuthfiu nurullahi bi afwahihim: mereka
  itu (baca: seluruh ummat manusia di dunia sekarang ini)
  ingin benar memadamkan cahaya Allah Ta'ala dengan
  mulutnya. Pada zaman Nabi Muhammad saw. yang memusuhi
  Agama Allah (Islam) menghunus pedang, tetapi pada akhir
  zaman ini, yang melawan dan menghantam Islam tidak
  dengan pedang lagi, melainkan dengan "propaganda,"
  dengan alat-alat modern, radio dan tulisan-tulisan.
  Ingatlah pula lidah lebih tajam lagi dari pedang.
  
3. Huwalladzi arsala rosulahu bilhuda wa dinil haqqi
  liyuzhhirahu 'ala dini kullihi: Dia, Tuhan itulah yang
  mengirim Rasulnya dengan petunjuk, agar dapat ia
  (Ahmad) memenangkan agama Allah atas segala
  agama-agama. Terlaksananya ayat ini, hanya di suatu
  zaman, dimana pergaulan dunia antara agama dengan agama
  semuanya, menjadi lebih dekat, jarak antara benua
  dengan benua itu seakan-akan dekat, semuanya disebabkan
  alat-alat teknik yang modern tadi, bahkan antara bangsa
  dengan bangsa kini sudah dapat disatukan (PBB), atau
  bila dengan alat ialah: radio dan pesawat terbang. Bila
  kita mau menganalisa semuanya ini, mustahil bisa
  terkecoh lagi.6"
 
Demikianlah  ocehan-ocehan  Ahmadiyah  mempropagandakan
alasan-alasan apa sebab Mirza Ghulam yang menjadi pemilik
mutlak nama Ahmad itu. Ditambah lagi dengan ocehan tafsir
yang berlagak berani memperkosa ayat-ayat Tuhan, maka jelas
tidak seorang mufassirpun yang berani berbuat demikian,
kecuali mufassir-mufassir Ahmadiyah yang serba awut-awutan.
 
Berbicara tentang ayat 7 dari Surah Ash-Shaf tersebut,
dimana sebagian dari ayat yang tersurat: wa huwa (dan dia)
diajak pada Islam, telah digunakan oleh Ahmadiyah sebagai
landasan untuk menguatkan hak milik Mirza Ghulam akan nama
Ahmadnya itu, maka untuk mengetahui yang sebenarnya dari
Firman Allah tersebut, haruslah  diketahui  keseluruhan
ayat-ayatnya. Dan tidak boleh melepaskan kaitannya yang erat
dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Pada bagian akhir dari
ayat 6 surah Ash-Shaf. tersebut:
 
 "Maka tatkala Rasul datang pada mereka dengan membawa
  keterangan atau bukti-bukti yang nyata, mereka berkata:
  Ini adalah sihir yang terang."
 
dilanjutkan kemudian dengan ayat 7 dari surah yang sama,
tersebut:
 
 "Dan siapakah yang terlebih aniaya daripada orang yang
  mengada-adakan dusta terhadap Allah, pada saat mana ia
  diajak pada Islam? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk
  pada orang-orang yang aniaya."
 
Maka jelas sekali di situ bahwa huwa (ia) adalah orang yang
mengada-adakan dusta terhadap Allah pada saat ia diajak oleh
Nabi Muhammad s.a.w. kepada Islam. Dan bukan seperti yang
diulas Ahmadiyah, bahwa huwa (ia) adalah Ahmad Mirza Ghulam
yang diajak pada Islam oleh  orang-orang  Islam  yang
menuduhnya kafir. Ini hanya silatan lidah dan sulapan mata
yang dibuat oleh mufassir-mufassir Ahmadiyah.
 
Contoh yang mirip daripada ayat 7 Ash-Shaf tersebut ialah
pada surah Az-Zumar ayat 32, yang tersebut:
 
 "Maka siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang
  membuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran
  ketika sampai padanya? Bukankah dalam neraka tempat
  tinggal orang-orang kafir?"
 
Ayat, ketika sampai padanya ialah, ketika sampai kebenaran
yang  dibawa Muhammad s.a.w. pada ia (huwa), maka ia
mendustakan ayat-ayat Allah itu. Demikianlah tafsir maupun
makna yang benar.
 
Alasan yang kedua yang dipakai Ahmadiyah bagi landasan
pegangan  Mirza untuk memiliki nama Ahmad ialah ayat:
yuriduna li yuthfi'u nurullahi bi afwahihim. Ahmadiyah
mengatakan, bahwa seluruh ummat manusia di dunia sekarang
ini ingin benar memadamkan cahaya Allah dengan mulutnya,
sedang pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. yang memusuhi Agama
Allah (Islam) menghunus pedang. Akhir zaman ini yang melawan
dan menghantam Islam tidak dengan pedang lagi, melainkan
dengan propaganda. Dan ingatlah bahwa lidah lebih tajam dari
pedang. Demikian ulasan Ahmadiyah dari ayat tersebut di
atas.
 
Inilah bukti kerabunan mata dan kejumutan pikiran mufassir
Ahmadiyah.    Mereka    terang-terangan    menutupi
peristiwa-peristiwa sejarah Nabi, ataupun mereka sedang
bersilat  lidah  dan  membodohi  ummat  manusia dengan
ocehan-ocehan tafsirnya itu. Apakah benar pada akhir zaman
ini yang melawan dan menghantam Islam tidak dengan pedang
lagi?! Apakah benar pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. yang
memusuhi Agama Allah tidak dengan mulut pula?!
 
Pertanyaan yang pertama akan dijawab kelak, tetapi yang
kedua, karena berhubungan dengan obrolan Ahmadiyah tentang
nama  Ahmadnya  Mirza  Ghulam,  akan  dijawab; menurut
dasar-dasar dari Al-Qur'anul Karim.
 
Ayat 78 surah Ali-Imran:
 
 "Di antara mereka itu ada satu golongan yang
  memutar-balikkan lidahnya dengan membaca kitab, supaya
  kamu kira bahwa ia daripada kitab, padahal bukanlah ia
  daripada kitab, dan mereka berkata: ia daripada sisi
  Allah. Padahal bukan ia dari sisi Allah dan mereka itu
  mengadakan dusta atas Allah sedang mereka mengetahui."
  
Ayat 33 surah Al-An'aam:
  
 "Sesungguhnya Kami mengetahui bahwa engkau (ya
  Muhammad) berduka-cita oleh karena perkataan mereka
  itu, sesungguhnya mereka itu tiada mendustakan engkau,
  tetapi orang yang aniaya itu menyangkal ayat-ayat
  Allah."
  
Surah Al-A'raf ayat 177:
  
 "Amat jahatlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan
  ayat-ayat Kami dan orang-orang yang menganiaya dirinya
  sendiri."
  
Surah At-Taubah ayat 65:
  
 "Jika engkau bertanya pada mereka, niscaya mereka
  menjawab: sesungguhnya kami bercakap-cakap dan
  bermain-main. Katakanlah! Patutkah kamu
  memerolok-olokkan Allah dan ayat-ayatNya serta
  RasulNya?"
  
Bagian akhir dari ayat 2 surah Yunus:
  
 "Orang-orang kafir berkata: Sesungguhnya ini (Muhammad)
  ahli sihir yang nyata."
  
Surah Yunus ayat 65:
  
 "Janganlah engkau berduka cita karena mendengarkan
  perkataan mereka. Sesungguhnya kekuatan itu bagi Allah
  semuanya. Dia mendengar lagi mengetahui."
  
Surah Al-Anfal ayat 31:
  
 "Apabila dibacakan ayat-ayat Kami kepada mereka lalu
  mereka berkata: Sesungguhnya telah kami dengar jika
  kami kehendaki niscaya dapat pula kami mengatakan
  seperti ini. Ini lain tidak melainkan dongeng-dongen
  orang-orang dahulu kala."
  
Surat Al-Anbiya' ayat 5:
  
 "Bahkan mereka berkata: (Qur'an ini) mimpi yang kacau
  balau. Bahkan dia mengada-adakannya, bahkan dia seorang
  ahli syair. Sebab itu hendaklah dia mendatangkan satu
  ayat (mu'jizat) buat kami, seperti telah diutus
  orang-orang dahulu."
  
Surat. Ash-Shaffaat, ayat 14/15:
  
 "Apabila mereka melihat ayat (tanda kekuasaan Allah)
  mereka memperolok-olokkannya. Mereka berkata: ini lain
  tidak hanya sihir yang nyata."
  
Surat Shaad ayat 4:
  
 "Mereka takjub karena datang pada mereka pemberi kabar
  takut di antara mereka, dan berkata orang-orang kafir:
  Orang ini tukang sihir lagi pendusta."
  
Surat Az-Zukhruf ayat 7:
  
 "Dan tiadalah datang Nabi kepada mereka melainkan
  mereka perolok-olokkan."
 
Demikianlah, masih banyak lagi  ayat-ayat  Tuhan  yang
mengetengahkan cara-cara kaum musyrikin hendak memadamkan
cahaya Allah dengan mulutnya. Sesungguhnya omongan mereka
itu keji hina, nista, jahat dan fitnah-fitnah mereka lebih
biadab daripada pembunuhan .
 
Maka para mufassir Ahmadiyah pada kenyataannya buta atau
sengaja hendak mengelabui ummat dengan mulut mereka. Jelas
bahwa orang Ahmadiyah mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an dan
mengingkari sejarah Nabi s.a.w.
 
Lebih daripada itu, Ahmadiyah mengingkari sejarah perjuangan
kaum muslimin pada akhir zaman, dengan kata-kata mereka:
bahwa yang melawan dan menghantam Islam akhir zaman ini,
tidak lagi dengan pedang!
 
Alasan ketiga yang dipakai oleh Ahmadiyah untuk mengukuhkan
Mirza Ghulam sebagai pemilik satu-satunya atas nama Ahmad
dari surat. Ash-Shaf itu, ialah ayat: Huwalladzi arsala
rasulahu bilhuda wa dinil haqqi li yuzhhirohu ala dini
kullihi. Ahmadiyah mengartikan ayat tersebut ialah bahwa Dia
Tuhan itulah yang mengirim Rasul-Nya dengan petunjuk, agar
dapat ia (AHMAD) memenangkan agama Allah atas  segala
agama-agama.
 
Dengan kata lain, Ahmadiyah meyakinkan kita bahwa Mirza
Ghulam (Ahmad)lah pendiri  Ahmadiyah  itu,  yang  akan
memenangkan  Islam  diatas  segala Agama. Apakah benar
demikian? Jika alasan-alasan yang sebelumnya, Ahmadiyah
telah menyalah-gunakan ayat-ayat AJ-Qur'an, maka alasan yang
terakhir ini tentu saja dibuat sedemikian pula  liwat
ocehan-ocehan  mereka  yang akan membuat kaum Muslimin
terkecoh. Kelak ocehan-ocehan mereka itu akan terlihat
bentuknya.
 
Catatn kaki:
 1 lih. Bashiruddin MahmudAhmad, Riwayat hidup Hazrat Ahmad
  a.s. hal 2.
 2 lih. Mirza GhulamAhmad, Al-Khutbatul-Islamiyah, Rabwah
  wikalah at-tab-syiir li-tharik uj-jadid, 1388 h., hal. 86:
  (wa-an Allaha sammahu Ahmad bima yahmadu bihi-rRabbul Jalil
  fil-ardhi kama yahmadu fis-sama')
 3 lih. suara ANSHARULLAH, majallah bulanan Ahmadiyah, no. 3
  & 4, Djuni/Djuli th. 1955, P.P. Ansharullah-Pusat Indonesia
  Djogjakarta, hal. 18.
 4 lih idem Suara Ansharullah, hal. 18.
 5 lih. Suara Lajnah Imaillah, majallah kaum ibu Ahmadiyah
  no. 10. th. 11. 1974, B.P L 1. (Badan Penghubung Lajnah
  Imaillah Indonesia), Yogjakarta, hal. 27.
 6 lih. suara Ansharullah, hal. 18/19 (note: aslinya ditulis
  dalam ejaan lama, di sini terlanjur dengan ejaan baru).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: